28 February 2021
MKBbenefits
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Korte omschrijving

Deze verzekering geeft een periodieke uitkering (rente) als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 65 jaar.

Verdere specificatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een wachttijd (een eigen risicoperiode, waarover geen uitkering wordt verstrekt) van twee weken.

Per 1 augustus 2004 is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) afgeschaft. Voor 1 augustus werd een onderscheid gemaakt in Rubriek A (eerstejaarsrisico) en rubriek B (vervolgrisico). Voor rubriek A werd doorgaans een hoger bedrag verzekerd dan voor Rubriek B.

Doelgroep

Zelfstandig ondernemers en directeuren/grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op ZW-/WAO-uitkeringen. Voor degenen in loondienst die aanvullend op de WAO inkomensderving willen verzekeren wordt verwezen naar de WGA verzekeringen.

Premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de gekozen eindleeftijd (meestal 65 jaar) en het beroep. Een langere wachttijd levert een premiekorting op. Een geindexeerde (klimmende) verzekering is duurder dan een gelijkblijvende. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bijzonderheden

Minister De Geus heeft aan het Verbond van Verzekeraars gevraagd om van 1 augustus tot 1 november 2004 voor moeilijke verzekerbare zelfstandigen een vangnetverzekering aan te bieden. Na 1 november 2004 kan deze verzekering uitsluitend worden gesloten door startende ondernemers tot 3 maanden na start van de onderneming. Het Verbond heeft zijn leden hierover geinformeerd. De vangnetverzekering gaat uit van:

⇒ een wachttijd van 2 jaar na de eerste ziektedag;

⇒ uitkering wordt uitsluitend verleend voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid;

⇒ indien arbeidsongeschiktheid optreedt in de eerste 5 jaar na afsluiting is de dekking beperkt tot maximaal 5 jaar. Indien arbeidsongeschiktheid optreedt na 5 jaar, dan vindt dekking plaats tot 65 jaar;

⇒ verzekerd bedrag voor zowel de huidige WAZ-populatie als starters op jaarbasis bedraagt maximaal € 11.500,-;

⇒ het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid;

⇒ als moeilijk verzekerbaar worden beschouwd de zelfstandigen die geen polis met uitsluitingen of hoge premie kunnen/willen afsluiten.