28 February 2021
MKBbenefits
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering

Milieuaansprakelijkheidsverzekering

Milieuschadeverzekering (MSV)Milieuaansprakelijkheidsverzekering

Korte omschrijving

De milieuaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. Deze verzekering is daarmee een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

De aansprakelijkheid voor schade door het plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Er moet voor een gedekte milieuaantasting sprake zijn van het rechtstreeks vanaf de verzekerde locatie vrijkomen van een milieugevaarlijke stof. De milieuschade op de verzekerde locatie zelf is op de milieuaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt.


Verdere specificatie

Oorzaak, ontstaan en melding van de milieuschade moeten binnen de verzekeringsduur vallen. De claim moet door de verzekeraar zijn ontvangen tijdens de verzekeringsduur. Er bestaat de mogelijkheid een termijn van een jaar bij te verzekeren. Binnen deze termijn heeft de verzekerde dekking voor door de verzekeraar ontvangen claims, die dan betrekking hebben op schades ontstaan tijdens de contractduur van de verzekering. Uitgesloten zijn milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen.


Doelgroep

Ondernemingen en organisaties die in de bedrijfsuitoefening met milieugevaarlijke of -belastende stoffen te maken hebben. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook scholen, horecaondernemingen, apothekers enzovoort.


Premie

De acceptatie- en premieberekeningsprocedures zijn geent op de sector waarbinnen de kandidaat-verzekeringnemer zijn bedrijf uitoefent (agrarische sector; MKB; industriele sector; of gemeente/semi-overheid).


Bijzonderheden

Het risico van milieuschade is voor verzekeraars moeilijk te beoordelen en kan gepaard gaan met zeer hoge schadeclaims. De milieu-aansprakelijkheidsverzekering kan door de verzekeraar worden ondergebracht bij het Milieu-aansprakelijkheidsverzekering-samenwerkingsverband (MAS-pool). Het ligt in de bedoeling dat de milieuaansprakelijkheidsverzekering wordt vervangen door de milieuschadeverzekering, die ook milieuschade op de eigen locatie dekt.


Milieuschadeverzekering (MSV)

Korte omschrijving

De milieuschadeverzekering (MSV) dekt schade aan bodem en water als gevolg van bepaalde milieurisico's. Het is een rubriekenpolis die diverse dekkingen op bestaande brand-, milieu-, CAR- en aansprakelijkheidspolissen vervangt. Met de MSV wordt de versnipperde dekking voor milieuschade onder een polis geschaard.


Verdere specificatie

De MSV dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie.

Rubriek 1 kent een basisdekking, met brand, blikseminslag en ontploffing als verzekerde gevaren.

Wordt ook rubriek 2 verzekerd, dan geldt een uitgebreide gevarendekking. Ook storm, vorst, aanrijding, overspanning/inductie en dergelijke vallen dan onder de dekking.

Rubriek 3 breidt de dekking uit naar in beginsel alle mogelijke gevaren die - van buitenaf - milieuschade kunnen veroorzaken.

De MSV kent twee groepen polissen:

De eerste groep neemt de eigen bedrijfslocatie als uitgangspunt.
De tweede groep polissen is speciaal toegesneden op bedrijven die hun werkzaamheden niet primair op de eigen locatie, maar bij derden uitoefenen (bijvoorbeeld loodgieters en aannemers).


Doelgroep

Bedrijven die op de eigen locatie of bij derden met milieugevaarlijke of - belastende stoffen werken.


Premie

Een ruwe indicatie is dat bij doorsneerisico's de premie van de basisrubriek tussen de € 70 en de € 370 ligt. Voor de uitgebreide dekking geldt een factor 1,5. Rubriek 3 is een maatwerkproduct, met een individueel te berekenen premie.


Bijzonderheden

Naast saneringskosten zijn verzekerd expertisekosten, kosten om (verdere) schade te voorkomen of te beperken, en (preventieve) opruimingskosten.