28 February 2021
MKBbenefits
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering

Pensioenverzekering

Korte omschrijving

De pensioenverzekering wordt gesloten in de relatie werkgever-werknemer en verzekert een oudedags- en/of nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de werknemer. Onder het nabestaandenpensioen kan zowel een partnerpensioen als een wezenpensioen vallen.

Verdere specificatie

Er zijn vele pensioenregelingen, die soms per bedrijfstak of per CAO zijn afgesproken. Niet ongebruikelijk is de regeling, waarbij werknemers in 40 dienstjaren een ouderdomspensioen van 70 procent (dus 1,75 procent per dienstjaar) opbouwen.

De pensioenopbouw kan zijn gerelateerd aan het laatstgenoten salaris (eindsalaris) of aan het gemiddelde salaris tijdens het dienstverband.

Bij het vaststellen van de pensioengrondslag (het bedrag waarover het pensioen wordt opgebouwd) wordt rekening gehouden met de AOW. De hoogte van het nabestaandenpensioen is meestal gerelateerd aan het ouderdomspensioen; de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen aan het salaris.

Nagenoeg altijd is de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing. Deze wet beoogt een toegezegd pensioen zoveel mogelijk zeker te stellen en regelt daartoe onder andere dat de pensioengelden buiten de risicosfeer van de onderneming gebracht moeten worden.

Doelgroep

Werkgevers ten behoeve van werknemers en werknemers die daartoe door hun werkgever in staat worden gesteld.

Premie

Afhankelijk van de pensioenopbouw, de pensioengrondslag, leeftijd werknemer en de aard van het pensioen. De verzekering kan ook worden gesloten volgens het "beschikbare premie systeem", waarbij de werkgever een vast premiebedrag ter beschikking stelt.

Bijzonderheden

Pensioenverzekeringen zijn fiscaal gefacilieerd; premies worden niet belast bij de werknemer, maar de uitkeringen worden tot het inkomen gerekend.

Een pensioenbreuk kan ontstaan als een werknemer gedurende een aantal jaren geen pensioen opbouwt of van werkgever verandert (de pensioenopbouw bij de oude werkgever wordt immers nooit gerelateerd aan het salaris bij de nieuwe werkgever. Door middel van afspraken inzake waarde-overdrachten wordt getracht dit effect te beperken.